Dagordning årsmöte 2018

Ordinarie årsstämma i Bergby skolas bygdegårdsförening hålls torsdagen 15 mars kl 19:00 i Bergby Skolas Bygdegård.   FÖRSLAG TILL DAGORDNING: Mötets öppnande Val avmötesfunktionärer ordförande för mötet sekreterare för mötet två protokolljusterare tillika rösträknare för mötet Fastställande av röstlängd Godkännande av kallelsen Styrelsens verksamhetsberättelse och redovisningshandlingar för det gångna året Revisorernas berättelse Fråga om fastställande […]