Årsmöte 17 mars 2011

Härmed kallas Bergby Skolas Bygdegårdsförenings medlemmar till ordinarie årsstämma torsdagen den 17 mars 2011 kl 19:00 i Bergby Skolas Bygdegård.

Förslag till dagordning:

 1. Årsmötets öppnande
 2. Val av mötesfunktionärer

  • ordförande för mötet
  • sekreterare för mötet
  • två protokolljusterare för mötet

 3. Fastställande av röstlängd
 4. Godkännande av kallelsen
 5. Styrelsens verksamhetsberättelse och redovisningshandlingar för det gånga året
 6. Revisorernas berättelse
 7. Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 9. Beslut med anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 10. Bestämmande av ersättning för styrelsens ledamöter och suppleanter
 11. Val av ordförande för föreningen för ett (1) år.

  • I tur att avgå: Laila Korpi

 12. Val av tre (3) styrelseledamöter för två (2) år

  • I tur att avgå: Henrik Eriksson, Bo Peterson och Pär Jansson
  • Valdes på två (2) år föregående årsmöte: Monica Fröling och Christina Söderstrand

 13. Val av styrelsesuppleant för ett (1) år.

  • I tur att avgå: Osa Albinson

 14. Val av revisorer samt suppleanter

  • Revisorer i tur att avgå: Margaretha Westerberg och Viktoria Söderstrand
  • Revisorssuppleanter i tur att avgå: Roine Sundberg och Bengt Albinsson

 15. Val av ombud och suppleanter till Bygdegårdsdistriktets stämma
 16. Styrelsens redovisning av budget och verksamhetsplan för 2011
 17. Beslut om belopp och regler för 2012 års medlemsavgifter
 18. Beslut om belopp och regler för 2011 års lokalhyror
 19. Beslut om framställningar och förslag från styrelsen och medlemmar som inkommit till styrelsen (info@bergbyskola.se) senast tio (10) dagar före föreningsstämman – dvs senast den 4 mars 2011.
 20. Val av valberedning inför årsmötet 2012

  • I tur att avgå: Crister Pettersson (sammakallande) och Bengt Albinsson

 21. Övriga informationsärenden
 22. Avslutning