Årsmöte 2012 torsdagen 15 mars kl 19.00

Bergby Skolas bygegårdsförening välkomnar alla medlemmar på årsmöte torsdagen den 15 mars 2012 kl 19.00.

Nu är det dags att betala medlemsavgiften till Bergby Skolas bygdegårdsförening för innevarande kalenderår. Avgiften betalas in till vårt pg nr 536542-4.

Kom ihåg att ange namn (allas om du betalar för familj) på din inbetalning! Har din adress ändrats så var snäll och uppge den nya.

Medlemstyper och avgifter

Ordinarie medlemskap för en person – 100 kr

Familjemedlemskap – 200 kr

Pensionär – 75 kr

Härmed kallas Bergby Skolas Bygdegårdsförenings medlemmar till ordinarie årsstämma torsdagen den 15 mars 2012 kl 19:00 i Bergby Skolas Bygdegård.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING:

1. Årsmötets öppnande

2. Val av mötesfunktionärer

  • ordförande för mötet
  • sekreterare för mötet
  • två protokolljusterare för mötet

3. Fastställande av röstlängd

4. Godkännande av kallelsen

5. Styrelsens verksamhetsberättelse och redovisningshandlingar för det gånga året

6. Revisorernas berättelse

7. Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

9. Beslut med anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

10. Bestämmande av ersättning för styrelsens ledamöter och suppleanter

11. Val av ordförande för föreningen för ett (1) år.

  • I tur att avgå: Laila Korpi

12. Val av tre (3) styrelseledamöter för två (2) år

  • I tur att avgå: Monica Fröling och Christina Söderstrand
  • Valdes på två (2) år föregående årsmöte: Henrik Eriksson, Bo Peterson och Pär Jansson

13. Val av styrelsesuppleant för ett (1) år.

  • I tur att avgå: Osa Albinson

14. Val av revisorer samt suppleanter

  • Revisorer i tur att avgå: Margaretha Westerberg och Viktoria Söderstrand
  • Revisorssuppleanter i tur att avgå: Roine Sundberg och Lena Eriksson

15. Val av ombud och suppleanter till Bygdegårdsdistriktets stämma

16. Styrelsens redovisning av budget och verksamhetsplan för 2012

17. Beslut om belopp och regler för 2013 års medlemsavgifter

18. Beslut om belopp och regler för 2012 års lokalhyror

19. Beslut om framställningar och förslag från styrelsen och medlemmar som inkommit till styrelsen (info@bergbyskola.se) senast tio (10) dagar före föreningsstämman – dvs senast den 4 mars 2012.

20. Val av valberedning inför årsmötet 2013

  • I tur att avgå: Crister Pettersson (sammankallande) och Lena Eriksson

21. Övriga informationsärenden

22. Avslutning