Kallelse till årsmöte 19 mars 2015

Härmed kallas Bergby Skolas Bygdegårdsförenings medlemmar till ordinarie årsstämma torsdagen den 19 mars 2015 kl. 19:00 i Bergby Skolas Bygdegård. Vi bjuder på fika. Välkomna!

Förslag till dagordning:

  1. Mötets öppnande
  2. Val av mötesfunktionärer
    • ordförande för mötet
    • sekreterare för mötet
    • två protokolljusterare tillika rösträknare för mötet
  3. Fastställande av röstlängd
  4. Godkännande av kallelsen
  5. Styrelsens verksamhetsberättelse och redovisningshandlingar för det gångna året
  6. Revisorernas berättelse
  7. Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning.
  8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
  9. Beslut med anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  10. Bestämmande av ersättning för styrelsens ledamöter och suppleanter
  11. Val av ordförande för föreningen för ett (1) år.
    • I tur att avgå: Laila Korpi
  12. Val av tre (3) styrelseledamöter för två (2) år
    • I tur att avgå: Henrik Eriksson, Bo Peterson och Pär Jansson
    • Valdes på två (2) år föregående årsmöte: Christina Söderstrand, Monica Fröling
  13. Val av styrelsesuppleant för ett (1) år.
    • I tur att avgå: Osa Albinson
  14. Val av revisorer samt suppleanter
    • Revisorer i tur att avgå: Roine Sundberg och Gunnar Skoglund
    • Revisorssuppleanter i tur att avgå: Gunilla Sundberg
  15. Val av ombud och suppleanter till Bygdegårdsdistriktets stämma
  16. Styrelsens redovisning av budget och verksamhetsplan för 2015
  17. Beslut om belopp och regler för 2016 års medlemsavgifter
  18. Beslut om framställningar och förslag från styrelsen och medlemmar som inkommit till styrelsen (info@bergbyskola.se) senast tio (10) dagar före föreningsstämman – dvs senast den 9 mars 2014.
  19. Val av valberedning inför årsmötet 2016
    • I tur att avgå: Crister Pettersson (sammankallande) och Lena Eriksson
  20. Övriga informationsärenden
  21. Avslutning