Kallelse till årsmöte 20 mars 2014

Härmed kallas Bergby Skolas Bygdegårdsförenings medlemmar till ordinarie årsstämma torsdagen den 20 mars 2014 kl. 19:00 i Bergby Skolas Bygdegård.

Förslag till dagordning:

 1. Mötets öppnande
 2. Val av mötesfunktionärer
  • ordförande för mötet
  • sekreterare för mötet
  • två protokolljusterare tillika rösträknare för mötet
 3. Fastställande av röstlängd
 4. Godkännande av kallelsen
 5. Styrelsens verksamhetsberättelse och redovisningshandlingar för det gångna året
 6. Revisorernas berättelse
 7. Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 9. Beslut med anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 10. Bestämmande av ersättning för styrelsens ledamöter och suppleanter
 11. Val av ordförande för föreningen för ett (1) år.
 12. I tur att avgå: Laila Korpi
 13. Val av tre (3) styrelseledamöter för två (2) år
  • I tur att avgå: Christina Söderstrand, Monica Fröling
  • Valdes på två (2) år föregående årsmöte: Henrik Eriksson, Bo Peterson och Pär Jansson
 14. Val av styrelsesuppleant för ett (1) år.
  • I tur att avgå: Osa Albinson
 15. Val av revisorer samt suppleanter
  • Revisorer i tur att avgå: Roine Sundberg och Jan Eriksson
  • Revisorssuppleanter i tur att avgå: Lena Eriksson och Gunilla Sundberg
 16. Val av ombud och suppleanter till Bygdegårdsdistriktets stämma
 17. Styrelsens redovisning av budget och verksamhetsplan för 2014
 18. Beslut om belopp och regler för 2015 års medlemsavgifter
 19. Beslut om framställningar och förslag från styrelsen och medlemmar som inkommit till styrelsen (info@bergbyskola.se) senast tio (10) dagar före föreningsstämman – dvs senast den 10 mars 2013.
 20. Val av valberedning inför årsmötet 2015
  • I tur att avgå: Crister Pettersson (sammankallande) och Lena Eriksson
 21. Övriga informationsärenden

Avslutning