Ordförandeklubba, årsmöte

Kallelse till årsmöte 2023 – 16/3 kl. 19.00

Härmed kallas Bergby Skolas Bygdegårdsförenings medlemmar till ordinarie årsmöte torsdag 16 mars kl. 19.00 i Bergby Skolas Bygdegård.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING:

 1. Mötets öppnande
 2. Val av mötesfunktionärer
  · ordförande för mötet
  · sekreterare för mötet
  · två protokolljusterare tillika rösträknare för mötet
 3. Fastställande av dagordningen
 4. Fastställande av röstlängden
 5. Godkännande av kallelsen
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse över det senaste året
 7. Revisorernas berättelse
 8. Fråga om fastställande av balansräkning samt disposition av årets resultat
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 10. Redovisning av budget- och verksamhetsplan
 11. Beslut om
  a) antal ledamöter i styrelsen och ev. antal ersättare
  b) mandatperiod
  c) ev. ersättning till styrelse m.fl.
 12. Val av ordförande i föreningen för ett (1) år
 13. Val av styrelseledamöter för två (2) år
  · I tur att avgå:  Henrik Eriksson, Bo Petersson och Thomas Fagrell
  Valdes på två (2) år föregående årsmöte: Monica Fröling och Christina Söderstrand
 14. Val av styrelsesuppleant för ett (1) år
  · I tur att avgå: Pia Grotrian
 15. Val av revisorer för ett (1) år
  · I tur att avgå: Laila Korpi och Gunnar Skoglund.
 16. Val av ombud och ersättare till bygdegårdsdistriktets stämma
 17. Val av valberedning inför årsmötet 2024
  · I tur att avgå: Crister Pettersson (sammankallande) och Lena Eriksson
 18. Beslut om belopp och regler för 2024 års medlemsavgifter.
 19. Beslut om framställningar och förslag från styrelsen och medlemmar som inkommit till styrelsen (info@bergbyskola.se) senast sex (6) veckor före föreningsstämman.
 20. Vid årsmötet väckta frågor
 21. Avslutning