Kallelse till årsmöte 21 mars 2019

Härmed kallas Bergby Skolas Bygdegårdsförenings medlemmar till ordinarie årsstämma torsdagen 21 mars kl 19:00 i Bergby Skolas Bygdegård. Årsmöteshandlingar finns länkade i nedan text.

Kallelse föreningsstämma 2019.pdf

Förslag till dagordning:

 1. Mötets öppnande
 2. Val av mötesfunktionärer
  – ordförande för mötet
  – sekreterare för mötet
  – två protokolljusterare tillika rösträknare för mötet
 3. Fastställande av röstlängd
 4. Godkännande av kallelsen
 5. Styrelsens verksamhetsberättelse och redovisningshandlingar för det gångna året
  Se Verksamhetsberättelse 2018.pdf och BR.o.RR.Bergbyskola2018
 6. Revisorernas berättelse
 7. Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 9. Beslut med anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 10. Bestämmande av ersättning för styrelsens ledamöter och suppleanter
 11. Val av ordförande för föreningen för ett (1) år
  – I tur att avgå: Pär Jansson
 12. Val av tre (3) styrelseledamöter för två (2) år
  – Valdes på två (2) år föregående årsmöte: Monica Fröling och Christina Söderstrand
  – I tur att avgå: Henrik Eriksson, Bo Petersson och Thomas Fagrell
 13. Val av styrelsesuppleant för ett (1) år
  – I tur att avgå: Pia Grotrian
 14. Val av revisorer samt suppleanter
  – I tur att avgå: Roine Sundberg och Gunnar Skoglund. Ingen suppleant vald.
 15. Val av ombud och suppleanter till Bygdegårdsdistriktets stämma.
 16. Styrelsens redovisning av budget och verksamhetsplan för 2019.
 17. Beslut om belopp och regler för 2020 års medlemsavgifter.
 18. Beslut om framställningar och förslag från styrelsen och medlemmar som inkommit till styrelsen (info@bergbyskola.se) senast tio (10) dagar före föreningsstämman – dvs senast 11 mars 2019
  Proposition från styrelsen om revidering av stadgarna.
  Se bilaga: proposition.revidering.stadgar.pdf 
 19. Val av valberedning inför årsmötet 2020
  – I tur att avgå: Crister Pettersson (sammankallande) och Lena Eriksson
 20. Övriga informationsärenden
 21. Avslutning