Osa Albinson

Årsmötesprotokoll och ny ordförande

Henrik Eriksson

pdfÅrsmötesprotkoll 2023

Årsmötet valde att överlämna till styrelsens ledamöter att emellan sig välja ordförande och under konstituerande styrelsemöte så tackade Henrik Eriksson (se foto intill) ja och är nu Bergby Skolas bygdegårdsförenings nya ordförande.

Pia Grotian valdes till ledamot och vi hälsar en ny styrelsesuppleant, Johannes Thun, välkommen till styrelsearbetet!

Dags att betala medlemsavgiften för 2023

Nu är det dags att betala medlemsavgiften till Bergby Skolas bygdegårdsförening för innevarande kalenderår. Brev med årsfaktura och kallelse till årsmöte 2023 är på väg till alla medlemmar. Avgiften betalas in till vårt pg nr 536542-4.

Medlemstyper och avgifter
· Enskilt medlemskap för en person – 100 kr
· Familjemedlemskap – 200 kr
· Pensionär – 75 kr

Kom ihåg att ange namn (allas om du betalar för familj) på din inbetalning!
Har din adress ändrats så var snäll och uppge den nya, gärna via e-post till info@bergbyskola.se.

TACK FÖR DITT MEDLEMSKAP!

Ordförandeklubba, årsmöte

Kallelse till årsmöte 2023 – 16/3 kl. 19.00

Härmed kallas Bergby Skolas Bygdegårdsförenings medlemmar till ordinarie årsmöte torsdag 16 mars kl. 19.00 i Bergby Skolas Bygdegård.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING:

 1. Mötets öppnande
 2. Val av mötesfunktionärer
  · ordförande för mötet
  · sekreterare för mötet
  · två protokolljusterare tillika rösträknare för mötet
 3. Fastställande av dagordningen
 4. Fastställande av röstlängden
 5. Godkännande av kallelsen
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse över det senaste året
 7. Revisorernas berättelse
 8. Fråga om fastställande av balansräkning samt disposition av årets resultat
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 10. Redovisning av budget- och verksamhetsplan
 11. Beslut om
  a) antal ledamöter i styrelsen och ev. antal ersättare
  b) mandatperiod
  c) ev. ersättning till styrelse m.fl.
 12. Val av ordförande i föreningen för ett (1) år
 13. Val av styrelseledamöter för två (2) år
  · I tur att avgå:  Henrik Eriksson, Bo Petersson och Thomas Fagrell
  Valdes på två (2) år föregående årsmöte: Monica Fröling och Christina Söderstrand
 14. Val av styrelsesuppleant för ett (1) år
  · I tur att avgå: Pia Grotrian
 15. Val av revisorer för ett (1) år
  · I tur att avgå: Laila Korpi och Gunnar Skoglund.
 16. Val av ombud och ersättare till bygdegårdsdistriktets stämma
 17. Val av valberedning inför årsmötet 2024
  · I tur att avgå: Crister Pettersson (sammankallande) och Lena Eriksson
 18. Beslut om belopp och regler för 2024 års medlemsavgifter.
 19. Beslut om framställningar och förslag från styrelsen och medlemmar som inkommit till styrelsen (info@bergbyskola.se) senast sex (6) veckor före föreningsstämman.
 20. Vid årsmötet väckta frågor
 21. Avslutning