Årsmötesprotokoll 2017

pdfÅrsmötesprotokoll2017

ÅRSMÖTE 2017, verksamhetsår 2016, för Bergby Skolas Bygdegårdsförening

 

Datum: torsdag 16 mars, kl 19:00

Plats: Bergby Skolas Bygdegård

 

Närvarande: Iréne Malmsten, Crister Pettersson, Göran Pettersson, Lena Eriksson, Jan Eriksson, Pär Jansson, Anita Blom Fagrell, Thomas Fagrell, Monica Fröling, Tommy Fröling, Pia Grotrian, Gunnar Skoglund, Rolf Sköldberg, Barbro Gunnarsson, Bo Petersson.

 

§1 Årsmötets öppnande

Styrelsens ordförande Pär Janson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2 Val av mötesfunktionärer

 • Till ordförande för mötet valdes Pär Jansson
 • Till sekreterare för mötet valdes Bo Petersson
 • Lena Eriksson och Jan Eriksson valdes att jämte ordförande justera dagen protokoll.

§3 Fastställande av röstlängd

 • Fastställs efter närvarolistan om röstning blir aktuell. 

§4 Godkännande av kallelsen

 • Mötet fastslog att kallelse till årsmötet skett enligt stadgarna.

§5 Verksamhetsberättelse och redovisningshandlingar

 • Verksamhetsberättelsen för det gångna året lästes upp av Bo Petersson. Genomgång av redovisningshandlingarna av Monica Fröling. Handlingarna godkändes.

§6 Revisorernas berättelse

 • Revisorernas berättelse föredrogs av Gunnar Skoglund och godkändes. 

§7 Fastställande av resultat- och balansräkning

 • Resultat- och balansräkning fastställdes. 

§8 Ansvarsfrihet

 • Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
 •  

§9 Vinst och förlust

 • Föreningens vinst förs över till nästa verksamhetsår. 

§10 Arvoden

 • Beslöts att inga arvoden till styrelsens ledamöter och suppleanter ska utgå. 

§11 Val av ordförande för föreningen

 • Omval av Pär Jansson för ett (1) år. 

§12 Val av tre styrelseledamöter

 • Till ordinarie styrelseledamöter på två (2) år omvaldes Henrik Eriksson, Bo Petersson och Thomas Fagrell

§13 Val av styrelsesuppleant

 • Omval av Pia Grotrian  för ett (1) år. 

§14 Val av revisorer

 • Till ordinarie revisorer för ett (1) år omvaldes Roine Sundberg och Gunnar Skoglund. Ingen suppleant valdes. 

§15 Val av ombud och suppleanter till Bygdegårdsdistriktets stämma

 • Årsmötet beslöt överlåta till styrelsen att utse representanter till Bygdegårds-distriktets årsstämma. 

§16 Budget och verksamhetsplan för 2017

 • Budget för 2017 redovisades. Verksamhetsplan för 2017 finns med som en del i verksamhetsberättelsen för 2016. 

§17 Medlemsavgifter för 2018

 • Beslöts att belopp och regler för medlemsavgifter ska vara oförändrade. 

§18 Framställningar och förslag till styrelsen som inkommit senat 10 dagar före föreningsstämman

 • Inget har inkommit.

§19 Valberedning inför årsmötet 2018

 • Omval av Lena Eriksson och Crister Pettersson (sammankallande) 

§20 Övriga ärenden

 • Tack med presentkort  och blommor överlämnades till Barbro Gunnarsson för hennes arbete och engagemang med loppisen. Resultatet förbättrat igen.
 • Loppisen har under 2016 gett vinst med 48 180 kr, och totalt under åren har den gett  274 805 kr. Boken har gett ett överskott på 75 237 kr från 2008-2016 och vinjuntan har gett 146 275 kr under 2005-2016.
 • Stort Tack till Laila Korpi och Osa Albinsson som är adjungerade styrelse-medlemmar och gör ett stort jobb med bokningar m.m.

§21 Avslutning

 • Ordförande tackade och förklarade mötet avslutat.

 

Vid protokollet

Bo Petersson

Justerat:

Pär Jansson                         Lena Eriksson                       Jan Eriksson