Förslag till dagordning för årsmöte 2017 Bergby Skolas bygdegårdsförening

Årsmöte 16 mars 2017

Härmed kallas Bergby Skolas Bygdegårdsförenings medlemmar till ordinarie årsstämma torsdagen 16 mars kl 19:00 i Bergby Skolas Bygdegård.

pdf Dagordning årsmöte 2017

FÖRSLAG TILL DAGORDNING:

 1. Mötets öppnande
 2. Val avmötesfunktionärer
 • ordförande för mötet
 • sekreterare för mötet
 • två protokolljusterare tillika rösträknare för mötet
 1. Fastställande av röstlängd
 2. Godkännande av kallelsen
 3. Styrelsens verksamhetsberättelse och redovisningshandlingar för det gångna året
 4. Revisorernas berättelse
 5. Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning
 6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 7. Beslut med anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 8. Bestämmande av ersättning för styrelsens ledamöter och suppleanter
 9. Val av ordförande för föreningen för ett (1) år
 • I tur att avgår: Pär Jansson
 1. Val av två (2) styrelseledamöter för två (2) år
 • Valdes på två (2) år föregående årsmöte: Monica Fröling och Christina Söderstrand
 • I tur att avgå: Henrik Eriksson, Bo Petersson och Thomas Fagrell
 1. Val av styrelsesuppleant för ett (1) år
 • I tur att avgå: Pia Grotrian
 1. Val av revisorer samt supplenter
 • I tur att avgå: Roine Sundberg och Gunnar Skoglund
 1. Val av ombud och suppleanter till Bygdegårdsdistriktets stämma
 2. Styrelsens redovisning av budget och verksamhetsplan för 2017
 3. Beslut om belopp och regler för 2018 års medlemsavgifter
 4. Beslut om framställningar och förslag från styrelsen och medlemmar som inkommit till styrelsen (info@bergbyskola.se) senast tio (10) dagar före föreningsstämman – dvs senast 6 mars 2017
 5. Val av valberedning inför årsmötet 2018
 • I tur att avgå: Crister Pettersson (sammankallande) och Lena Eriksson
 1. Övriga informationsärenden
 2. Avslutning