Kallelse till årsmöte torsdag 18 mars 2010

Härmed kallas Bergby Skolas Bygdegårdsförenings medlemmar till ordinarie årsmöte torsdagen den 18 mars 2010, kl 19.00 i Bergby Skolas Bygegård.

Förslag till dagordning

 1. Årsmötets öppnande
 2. Val av mötesfunktionärer
  a) ordförande för mötet
  b) sekreterare för mötet
  c) två protokollsjusterare för mötet
 3. Fastställande av röstlängd
 4. Godkännande av kallelsen
 5. Styrelsens verksamhetsberättelse och redovisningshandlingar för det gångna året
 6. Revisorernas berättelse
 7. Fråga om fastställande av resultat och balansräkning
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 9. Beslut med anledning av föreningens vist eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 10. Bestämmande av ersättning för styrelsens ledamöter och suppleanter
 11. Val av ordförande för föreningen för 1 år.
 12. Val av 3 styrelseledamöter för 2 år
 13. Val av styrelsesuppleanter för 1 år
 14. Val av revisorer samt suppleanter.
 15. Val av ombud och suppleanter till Bygdegårdsdistriktets stämma
 16. Redovisning av budget och verksamhetsplan för 2009.
 17. Beslut om belopp och regler för 2010 års medlemsavgifter och lokalhyror.
 18. Framställningar och förslag från styrelsen och från medlemmar som inkommit till styrelsen  senast tio dagar före föreningsstämman
 19. Val av valberedning inför årsmötet 2011
 20. Medlemskap i vuxenskolan
 21. Övriga ärenden
 22. Avslutning

 

Nuvarande styrelse

Vald tom

Nuvarande revisorer

Laila Korpi, ordförande 2009 * Maggan Westerberg
Monica Fröling, ledamot 2009 * Victoria Söderstrand
Bo Pettersson, ledamot 2010 Bengt Albinsson, suppleant
Christina Söderstrand, ledamot 2009 * Roine Sundberg, suppleant
Pär Jansson, ledamot 2010
Gunnar Losell, suppleant 2009 * Nuvarande valberedning
Henrik Eriksson, suppleant 2009 * Crister Pettersson, sammankallande
Bengt Albinsson

 

* = I tur att avgå.