Kallelse till årsmöte torsdagen 17 mars, kl 19.00

Torsdagen den 17 mars 2016, kl 19.00 välkomnas Bergby Skolas bygdegårdsförenings medlemmar till ordinarie årsstämma i Bergby Skolas bygdegård. 

FÖRSLAG TILL DAGORDNING:

 

§ 1 Mötets öppnande

§ 2 Val avmötesfunktionärer

  • ordförande för mötet
  • sekreterare för mötet
  • två protokolljusterare tillika rösträknare för mötet

§ 3 Fastställande av röstlängd

§ 4 Godkännande av kallelsen

§ 5 Styrelsens verksamhetsberättelse och redovisningshandlingar för det gångna året

§ 6 Revisorernas berättelse

§ 7 Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning

§ 8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

§ 9 Beslut med anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

§ 10 Bestämmande av ersättning för styrelsens ledamöter och suppleanter

§ 11 Val av ordförande för föreningen för ett (1) år

  • I tur att avgår: Pär Jansson

§ 12 Val av två (2) styrelseledamöter för två (2) år

  • Valdes på två (2) år föregående årsmöte: Henrik Eriksson, Bo Petersson, Pär Jansson och Thomas Fagrell
  • I tur att avgå: Monica Fröling och Christina Söderstrand

§ 13 Val av styrelsesuppleant för ett (1) år

  • I tur att avgå: Pia Grotrian

§ 14 Val av revisorer samt supplenter

  • I tur att avgå: Roine Sundberg och Gunnar Skoglund

§ 15 Val av ombud och suppleanter till Bygdegårdsdistriktets stämma

§ 16 Styrelsens redovisning av budget och verksamhetsplan för 2016

§ 17 Beslut om belopp och regler för 2017 års medlemsavgifter

§ 18 Beslut om framställningar och förslag från styrelsen och medlemmar som inkommit till styrelsen (info@bergbyskola.se) senast tio (10) dagar före föreningsstämman – dvs senast 7 mars 2016

§ 19 Val av valberedning inför årsmötet 2017

  • I tur att avgå: Crister Pettersson (sammankallande) och Lena Eriksson

§ 20 Övriga informationsärenden

§ 21 Avslutning

pdfKallelse.arsmote.2016.pdf